image banner
Đảng ủy xã tổ chức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Thực hiện Kế hoạch Số 122 -KH/ĐU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pa tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch Số 121 -KH/ĐU ngày 30/11/2023; Kế hoạch Số 125 -KH/ĐU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

         Sáng ngày 27/12/2023 tại Hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Krông Pa tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIKết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

         Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, gắn phát triển lâm nghiệp với nâng cao đời sống của người dân sống bằng nghề rừng; bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

                                                                                                                          Một số hình ảnh trong Hội nghị

Thanh Oanh
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn