image banner
VĂN PHÒNG _THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đinh Thị Thu Thủy
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0973918107
Email:dinhthithuthuy@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Thái Thị Thanh Oanh
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0973463227
Email:thaithithanhoanh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Krông Pa
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.606679
Fax: 02573.606679
Email:krongpa@phuyen.gov.vn
Website: https://krongpa.sonhoa.phuyen.gov.vn